نقش راهنما:

راهنمایان برنامه کارگاه‌ها را طراحی و تنظیم می کنند. وسایل و ابزار لازم را آماده می‌کنند. اگرچه توجه به برنامه تنظیم شده و رعایت آن بسیار مهم است، اما حضور و توجه راهنما به افراد و روند کارگاه نیز بسیار اهمیت دارد. به این معنا که آنچه از قبل برنامه‌ریزی شده است، می بایست نسبت به جو کارگاه و شرکت کنندگان
انعطاف ‌پذیر باشد.

ایده‌ال آن است که راهنما مقصود و روح کارگاه‌ گفت‌وگو و تمرین‌ها را خوب فهمیده باشد و شرکت کنندگان را بدون پیش داوری مورد توجه قرار دهد.

نقش راهنما با نقش مدير جلسه فرق دارد. اگر چه راهنما رديف تمرين‌ها را تنظيم می‌کند و چگونگي اجرای آن‌ها را توضیح مي‌دهد،  ولی در روند كارگاه مانند  دیگر شركت كنندگان حضور دارد. در مواقع ضروري در روند گفت‌وگوها دخالت مي‌كند و توجه افراد گروه را به مهارت‌ها جلب می‌کند.

        

وظایف راهنما:

1-     نسبت به موضع ديگران قدرت همدلي دارد.

2-    مشتاق شناخت ديدگاه هاي ديگران است.

3-    از شتاب پرهیز می کند به طوري كه آهستگي، در رفتارش مشهود است.

4-    اهل سكوت است. سكوتي كه به كشف بهتر ساختارهاي ذهني خود و ديگران منجر مي‌شود.

5-    بي‌طرف است، از قضاوت دوري مي‌كند.

6-    كرامت ديگران را حفظ مي‌كند و روي نقاط ضعف ديگران تكيه نمي‌كند.

7-  راهنما به افراد راهی را نشان می‌دهد كه به وسيله آن بتوانند از ساختار ادراك و ذهن خود آگاهي بيشتري
به دست آورند.

8-    راهنما بین مشاهدات خود، از آنچه كه دیده و شنيده  از یک طرف و ارزیابی‌ها و تفسيرهاي احتمالي كه با همكاری گروه به دست آورده است، تفاوت قایل میشود..

9-    راهنما در ديالوگ زمينه بازي كردن «با هم»  نه «در برابر هم» را فراهم مي‌كند.

10-     راهنما به اعضا كمك مي‌كند ضمن احترام به افكار خود و جرات اظهار نظر و بيان موضع خود، ديدگاه‌هاي متفاوت ديگران را نيز بشناسد و بفهمد.

11-           وظيفه راهنماي گفت‌وگو، به وجود آوردن فضاي اعتماد و خوش بيني در ابتداي كارِ گروه است.

12-     راهنما سعي مي‌كند از تنش‌هاي بين اعضاي گروه به عنوان يك فرصت براي پيشبرد اهداف گفت‌وگو استفاده كند.

13-      راهنما بايد بیشتر كنجكاو باشد و نه نقد كننده و نبايد تحت تاثير احساسات ايجاد شده در گروه قرار گيرد.

14-      وقتي در گروه مجادله پيش مي‌آيد، راهنما اهميت به تعليق درآوردن نظرات خود و كنجكاو شدن نسبت به نظرات ديگران را يادآوري مي‌كند.

15-      راهنما كسي است كه نقش خود را به عنوان فردی كه از همه چيز مطلع است، كنار مي‌گذارد.

16-      از دل سخن مي‌گويد به اين معنا كه در مورد چيزي صحبت مي‌كند كه برايش مهم است.

17-      راهنما هنگام مواجه شدن با سؤالات، ابتدا به اعضاي گروه فرصت پاسخ مي‌دهد.

18-      راهنما به طور مستمر به حال و هواي دروني خود و گروه توجه دارد.

19- راهنما تا جاییکه ممکن است  در روند گروه  به عنوان راهنما  دخالت نمیکند.


راهنماهای موسسه:

راهنماهای کارگاه‌ها از علاقمندان به گفت‌وگو و ارتباط موثر هستند که زیر نظر متخصصان آموزش دیده اند. این راهنماها در دوره‌های پرورش راهنما برای کارگاه‌های گفت‌وگو و توانمندسازی والدین با تکیه بر قواعد گفت‌وگو  شرکت کرده اند. کلیه این راهنماها از دانش آموختگان دانشگاه و حوزه و دارای سوابق فرهنگی می باشند.