جدول زمانبندی کارگاه های کانون گفت و گو در سال 1396

***********************************************

جدول زمان بندی کارگاه پرورش راهنمای گفت و گو، تهران 1395


*************************************************

جدول زمان بندی کارگاه پرورش راهنمای گفت‌و‌گو سال ۹۴

*************************************************


جدول زمانبندی کارگاههای بازآفرینی مهارت های گفت و گو 1392


کارگاه تربیت راهنما 1392

*************************************************

جدول زمانبندی کارگاههای بازآفرینی مهارت های گفت و گو 1391


کارگاه توانمندسازی والدین


کارگاه تربیت راهنما