بخش اول کارگاه تربیت راهنما در روزهای 16، 17، 23 و 24 شهریور برگزار شد.


ششمین جلسه از سلسله درس‌گفتارهای کانون گفت‌وگو با موضوع دیدگاه های مارتین بوبر در کتاب Between Man & Man   برگزار شد


پنجمین جلسه از سلسله درس گفتارهای کانون گفت و گو با موضوع دیدگاه های مارتین بوبر در کتاب Between Man & Man   برگزار شد.


کانون گفت وگوی موسسه امام موسی صدر، هفتمین دوره تربیت راهنمای گفت و گو را در شهریور ماه برگزار می کند.