هدف اصلی گفت و گوی بالنده، دست یافتن و آگاه شدن از چگونگی مواجهه با دیگران و مواجهه با افکار و احساسات خویشتن است. کتاب با هم اندیشیدن راز گفت و گو
 
تاريخ : دوازدهم آبان 1395 ساعت 13:34   کد : 20223