گفت و گوی واقعی بعدی از هستی شناسی است که حقیقت و واقعیت، وجود آن را شکل می دهد و لذا هرگونه تظاهر، کارایی ان را از بین می برد. کتاب با هم اندیشیدن راز گفت و گو، ترجمه فاطمه صدرعاملی
 
تاريخ : دوازدهم آبان 1395 ساعت 13:33   کد : 20222