اگر دانشمندان بتوانند وارد جریان دیالوگ شوند، انقلاب عظیمی در علم بوجود خواهد آمد، و این انقلاب در جوهره و ماهیت علم خواهد بود. کتاب درباره دیالوگ، دیوید بوهم
 
تاريخ : دوازدهم آبان 1395 ساعت 13:22   کد : 20221