هنر دیالوگ در آن است که انسان همواره با طرح پرسش نشان بدهد که در جست و جوی دانایی است. کتاب اصول و مبانی دیالوگ، دکتر محمد رضا نیستانی
 
تاريخ : دوازدهم آبان 1395 ساعت 13:20   کد : 20220