احترام گذاشتن به فرد به معنای جست و جوی چشمه هایی است که استخر تجربه اش را تغذیه می کند. کتاب با هم اندیشیدن راز گفت و گو
 
تاريخ : دوازدهم آبان 1395 ساعت 13:15   کد : 20218