خوب گوش دادن یعنی توجه به واژه ها و به سکوت بین واژه ها
 
تاريخ : دوازدهم آبان 1395 ساعت 13:12   کد : 20216