گوش دادن که ما آن را ساده فرض می کنیم، در واقع کاری دشوار است و ما به ندرت خود را برای آن آماده می کنیم. ویلیام اسحق
 
تاريخ : دوازدهم آبان 1395 ساعت 13:11   کد : 20215