جان گفت و گو، خوب گوش دادن است. ویلیام اسحق
 
تاريخ : دوازدهم آبان 1395 ساعت 13:10   کد : 20214