چرایی رویکرد به گفتگو

مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است.

مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است. مؤسسه از بدو تأسيس در ايران با الهام از راه و ورش امام موسی صدر در لبنان در صدد خدمت به توسعه فرهنگی و معرفی ارزشهای دينی و بهبود بخشيدن به وضع اجتماعی جامعه ايران بوده است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


نام  
ايميل    
توضيحات