گفتگو

وقتی از گفتگو صحبت می‌‌کنيم, مقصودمان تنها رد و بدل کردن اطلاعات نيست, بلکه توانائی ارتباط با یکديگر و با جهان پيرامون است. آگاهی یافتن نسبت به مقاصد, آرزوها و احساسات خودمان ...

وقتی از گفتگو صحبت می‌‌کنيم, مقصودمان تنها رد و بدل کردن اطلاعات نيست, بلکه توانائی ارتباط با یکديگر و با جهان پيرامون است. آگاهی یافتن نسبت به مقاصد, آرزوها و احساسات خودمان وقتی از گفتگو صحبت می‌‌کنيم, مقصودمان تنها رد و بدل کردن اطلاعات نيست, بلکه توانائی ارتباط با یکديگر و با جهان پيرامون است. آگاهی یافتن نسبت به مقاصد, آرزوها و احساسات خودمان وقتی از گفتگو صحبت می‌‌کنيم, مقصودمان تنها رد و بدل کردن اطلاعات نيست, بلکه توانائی ارتباط با یکديگر و با جهان پيرامون است. آگاهی یافتن نسبت به مقاصد, آرزوها و احساسات خودمان وقتی از گفتگو صحبت می‌‌کنيم, مقصودمان تنها رد و بدل کردن اطلاعات نيست, بلکه توانائی ارتباط با یکديگر و با جهان پيرامون است. آگاهی یافتن نسبت به مقاصد, آرزوها و احساسات خودمان وقتی از گفتگو صحبت می‌‌کنيم, مقصودمان تنها رد و بدل کردن اطلاعات نيست, بلکه توانائی ارتباط با یکديگر و با جهان پيرامون است. آگاهی یافتن نسبت به مقاصد, آرزوها و احساسات خودمان وقتی از گفتگو صحبت می‌‌کنيم, مقصودمان تنها رد و بدل کردن اطلاعات نيست, بلکه توانائی ارتباط با یکديگر و با جهان پيرامون است. آگاهی یافتن نسبت به مقاصد, آرزوها و احساسات خودمان


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان