هنر دیالوگ در آن است که انسان همواره با طرح پرسش نشان بدهد که در جست و جوی دانایی است. کتاب اصول و مبانی دیالوگ، دکتر محمد رضا نیستانی
 
 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان