احترام گذاشتن به فرد به معنای جست و جوی چشمه هایی است که استخر تجربه اش را تغذیه می کند. کتاب با هم اندیشیدن راز گفت و گو
 
 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان