پنجمین جلسه از سلسله درس گفتارهای کانون گفت و گو با موضوع دیدگاه های مارتین بوبر در کتاب Between Man & Man   برگزار شد.


کانون گفت وگوی موسسه امام موسی صدر، هفتمین دوره تربیت راهنمای گفت و گو را در شهریور ماه برگزار می کند.

 بخش اول کارگاه تربیت راهنمای گفت و گو در تاریخ های 12، 13، 19 و 20 مرداد برگزار شد.

چهارمین جلسه از سلسله درس گفتارهای کانون گفت و گو با موضوع دیدگاه های مارتین بوبر در کتاب Between Man & Man   برگزار شد.