مهارت هشتم: از نظر خود جانبداری کنیم.
گفت و گو و احترام گذاشتن به دیگری به معنای آن نیست که انسان نظر خود را بدون بررسی کنار گذارد. بلکه از نظر خود بطور سازنده و منطقی جانبداری کند و برای طرف مقابل علت رسیدن به نظر خود را توضیح دهد.


در جانبداری سازنده، می توانیم دارای رأی و نظر بوده و در عین حال آماده باشیم تا تصوراتی را که مبنای نظر و موضع ما است، ارزیابی کنیم. به این ترتیب که وقتی از موضوعی صحبت می کنیم تنها نتیجه نهایی نظر را بیان نکنیم بلکه ریشه ی فکر خود - این که نظرمان از چه منبعی نشأت گرفته است و زیربنای فکری مان در مورد این موضوع چیست - را نیز بیان کنیم. در این صورت علت ابراز عقیده ی ما روشن می شود و در دفاع از نظرات خود بدون خشونت رفتار می کنیم .

 
 
 احترام گذاشتن به دیگری به معنای آن نیست که انسان خود را با آن چه دیگری می گوید، وفق دهد و از نظرات خود صرف نظر کند. چنین کاری یک نوع تسلیم و دنباله روی است که با روح گفتگو منافات دارد. در گفتگو باید طرفین فرصت بیان دغدغه ها و ریشه افکارشان را پیدا کنند.
 
 یادمان باشد اگر کسی حدود فکری خود را شناخته باشد و بتواند به طور سازنده از آن جانبداری کند، در آن صورت می تواند با دیگران هم احساس شود و کسی که خود را نیافته باشد، در برابر دیگران حالت دفاعی به خود می گیرد.
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان