مهارت دوم: به طرف مقابل احترام کامل بگذاریم.

عمل احترام گذاشتن اساساً ما را به مشروع دیدن سایرین فرا می خواند. ممکن است آنچه را انجام می دهند، می گویند و فکر می کنند دوست نداشته باشیم اما نمی توانیم مشروعیت آنها را به عنوان یک موجود (زنده) انکار کنیم.
برای اینکه بتوانیم شخصی را دقیق و کامل بفهمیم باید عنصر اصلی دیگری در شیوه گوش دادن یاد بگیریم: احترام گذاردن.


 
دومین مهارت گفتگو «رعایت احترام کامل» است.

برای احترام گذاشتن به کسی ابتدا باید توجه خود را از هیاهوی فعالیت های اطرافمان دور کنیم و ساکت باشیم. این کار به ما بینشی می دهد که بتوانیم به نقطه ای برسیم که افراد را همان طور که هستند بپذیریم نه آنگونه که ما از آنها توقع داریم.


احترام به دیگری به معنای آن است که دیگری را آن گونه که هست، به رسمیت بشناسیم و حتی بتوانیم موقتا خود را به جای او فرض کنیم و تصور کنیم که اگر در شرایط مشابه او بودیم ، شاید همان خصوصیات را می داشتیم و همان طور فکر و عمل می کردیم. احترام به دیگری فراتر از مسامحه در برابر دیگری است. به هنگام احترام به دیگری  انسان هویت دیگری را می پذیرد ، علاوه بر این سعی می کند به زندگی از منظر او نگاه کند. ممکن است آن چه را که سایرین می گویند یا فکر می کنند نپذیریم و یا دوست نداشته باشیم، اما نمی توانیم مشروعیت آنها را به عنوان یک انسان انکار کنیم.
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان