بخش اول کارگاه تربیت راهنمای سال 1396 برگزار شد
 بخش اول کارگاه تربیت راهنمای گفت و گو در تاریخ های 12، 13، 19 و 20 مرداد برگزار شد.
 بخش اول کارگاه تربیت راهنمای گفت و گو، تهران 1396 در تاریخ های 12، 13، 19 و 20 مرداد برگزار شد.


در این کارگاه  که 27 شرکت کننده حضور داشتند، پروین داعی پور و مهدی فرخیان راهنما بودند.

بخش دوم این کارگاه در مهرماه و بخش سوم دی ماه برگزار می شود. شرکت کنندگان پس از گذراندن این سه بخش و ارائۀ پروژۀ پایانی، گواهینامۀ رسمی دریافت می کنند و به جمع راهنمایان کانون گفت و گو می پیوندند. 


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان