سخنرانی آقای دکتر محمود سریع‌القلم - بخش سوم، مرداد 87

سخنرانی آقای دکتر محمود سریع‌القلم

استاد دانشگاه شهید بهشتی    

 28 مرداد ماه 1387

شهر کتاب
شمارۀ سوم 

متن کامل سخنرانی                      

 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان