گفت و گو برای همه، نوشته ی ابوالحسن قندهاری

 کارگاه بازآفرینی مهارت های گفت و گو در روزهای چهاردهم، پانزدهم، بیست و یک و بیست و دوم بهمن برگزار می شود

 بخش سوم  و پایانی کارگاه پرورش راهنما در روزهای هجدهم، بیست و پنجم و بیست و ششم آذر برگزار شد.

 نوشته ی: دانا زوهر- یان مارشال. ترجمه و تالیف: مرضیه فاطمی- زهرا فاطمی