نوشته ی: دانا زوهر- یان مارشال. ترجمه و تالیف: مرضیه فاطمی- زهرا فاطمی

به مناسبت بیست و هشتم ماه صفر
* فاطمه صدرعاملی

  اعضای هیات مدیره ی کانون گفت و گو در جلسه ایی با حضور دکتر محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان به بررسی گردهمایی 95 پرداختند

 بخش دوم کارگاه پرورش راهنما، تهران 1395، برگزار شد