وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: حوزه زنان، حوزه فرصت محور است/ زنان در ایران با داشتن تبار و تاریخ فرهنگی، مغلوب فرهنگ غرب نمی شوند
در جایی زندگی می کنیم که به خاطر فقدان گقت و گو، جامعه به معنای واقعی وجود ندارد.

 


چه موانعی بر سر راه شکل گیری گفت و گو در ایران وجود دارد؟ پرسشی که سخنرانان گردهمایی گفت و گو به آن پاسخ دادند و راه حل پیشنهاد دادند.

 گفت و گو قابله ی حقیقت است/ گفت و گو با دیگری در جهان واقعی شکل می گیرد نه جهان آرمانی